Deze tekst werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens de zitting van 26 mei 2016 en uitgebreid per 14 januari 2017.

1. Sportief domein:

 • VSV wil een vaste waarde blijven in derde provinciale, met de ambities voor de linker kolom.
 • VSV wil de klemtoon leggen op de doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers alsook op eigen jeugdspelers die terugkeren van ploegen uit hogere reeksen
 • In de mate van het mogelijke zal VSV trainers en begeleiders stimuleren om een gepaste opleiding te volgen.
 • VSV wil geleidelijk aan zijn ledenaantal verhogen zonder in te boeten op zijn degelijke jeugdwerking.
2. Financieel domein:
 • VSV wil een financieel gezonde club zijn waar de uitgaven de inkomsten niet overstijgen.
 • VSV wil een financiële buffer behouden die de club in staat moet stellen het hoofd te bieden aan onverwachte gebeurtenissen die het voortbestaan en de goede werking van de club zouden kunnen in gevaar brengen.
3. Fiscaal domein:
 • VSV wil een transparant beleid voeren en dit zowel naar de leden, de medewerkers als de spelers toe.
 • VSV zal strikt de wettelijke verplichtingen inzake fiscaliteit en werking naleven.
4. Organisatorisch domein:
 • VSV wil een duurzame organisatie opbouwen die de clubwerking positief beïnvloedt en ondersteunt.
 • VSV zoekt op continue basis naar nieuwe activiteiten die de clubsfeer bevorderen en de clubkas kunnen spijzen zonder dat hiervoor financieel risico moet worden genomen.
5. Infrastructuur:
 • VSV wil haar gebouwen en infrastructuur die gehuurd worden, beheren als een goede huisvader.
 • VSV zal in samenwerking met de Stad Gent en Farys streven naar een zo snel mogelijke verwezenlijking van de reeds bestaande plannen voor onze sportieve site, waarbij een nieuw oefenveld topprioriteit is.
6. Audit Double Pass 2016:

Het bestuur van VSV Gent is enorm verheugd met het resultaat van de audit 2016 van onze jeugdwerking door Voetbalfederatie Vlaanderen. We behaalden 1 ster, dit is het maximum resultaat voor een regionale audit. Dit geeft een enorme stimulans om naast de upgrade van onze accommodatie, de kwaliteit van onze jeugdwerking verder te verhogen.
Vanwege Voetbalfederatie Vlaanderen hebben we een aantal actiepunten meegekregen. De Raad van Bestuur heeft volgende punten aangestipt om de komende 3 jaar verder in te bouwen in ons jeugdproject:
 • De strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide jeugdspelers naar de A-kern formaliseren en verder uitwerken.
 • Het organigram van onze jeugdopleiding verder uitwerken en alle belanghebbenden opnemen.
 • Een sportieve cel oprichten met de Jeugdcoördinator als volwaardig lid en de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschrijven.
 • Een vaste procedure uitwerken en toepassen om de technische, tactische, fysieke en mentale competenties van onze jeugdspelers jaarlijks in kaart te brengen en veldtesten implementeren.
 • Voor allen ontwikkelingsfasen en voor trainers functioneringsgesprekken organiseren.
 • Een jaarlijkse infovergadering voorzien voor alle ontwikkelingsfasen.
 • Een defibrillator laten plaatsen op onze accommodatie.
7. Functies en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur:
 • voorzitter: Marc Rijckaert
 • o/voorzitter, voorzitter Dagelijks Bestuur: Stef Berghmans
 • secretaris: Erwin D'hont
 • penningmeester: Luc De Buck
 • g.c. gevolmachtigd correspondent: Erik Vanderstraeten
 • sponsoring: Mira Van Stichel
 • kantine: Tom De Clercq
 • externe relaties: Marc Debaets en Stef Berghmans

Marc Rijckaert
voorzitter Raad van Bestuur